Privacy

privacy-300x188Vebeco respecteert uw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op de uitvoering van onze dienstverlening.

Indien u klant van Vebeco bent of op energerlei andere wijze contact met ons bedrijf hebt dan is dit ook voor u informatie van belang.

 

Privacyverklaring

 

Vebeco, gevestigd aan Borgshof 34 6067 DA Linne, is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.vebeco.nl / Borgshof 34 6067DA Linne / 06-54796848

M. van Buel is de Functionaris Gegevensbescherming van Vebeco.
Hij is te bereiken via
marc@vebeco.nl en per 06-54796848


Persoonsgegevens die wij verwerken
Vebeco verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadressen
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Server logingegevens (indien verstrekt)
 • Namen van de medewerkers waarmee binnen uw organisatie contact is
 • Orca data (indien u gebruik maakt van ons webportaal of de clouddatabase) 

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Zoals in de wet omschreven mogen wij géén persoonsgegevens verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of de website bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonderdie toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marc@vebeco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vebeco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om eventueel toegang te kunnen krijgen op uw server. (op uw verzoek)
 • Vebeco verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte 

Geautomatiseerde besluitvorming
Vebeco neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vebeco) tussen zit. Vebeco gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Orca Webportal (ons eigen product waarin uw data staat opgenomen)
 • Orca Syncdisk voor cloud synchronisatie
 • Sqlyog(om databases van klanten te benaderen)
 • AnyDesk (hulp op afstand)
 • Snelstart (boekhoudprogramma)


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Vebeco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. En houden ons hiermee aan de door de wet gestelde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vebeco verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vebeco blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vebeco gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vebeco gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vebeco en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marc@vebeco.nl. Om er zeker vante zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), paspoort-, rijbewijsnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vebeco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien wij voor de uitvoering van onze werkzaamheden door u op de hoogte worden gebracht van wachtwoorden en bestandslocaties dan zullen wij deze gegevens indien niet noodzakelijk niet vastleggen. Mocht er reden zijn om deze gegevens vast te leggen in onze systemen dan zal dit altijd gebeuren in een zogenaamde password manager welke is beveiligd met een AES 256 encryptie. Bovendien zijn de hardeschijven van onze eigen systemen ook nog eens voorzien van encryptie en zijn backups in een solide, goed beveiligd datacenter bewaard.

Ook aan medewerkers van uw bedrijf worden deze gegevens niet teruggemeld, zolang niet reëel geacht kan worden dat de medewerker op de hoogte is van de gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marc@vebeco.nl

Concurrentie gevoelige informatie

Omdat wij actief zijn op een zeer specialistisch vakgebied en onze software landelijk leveren, kan het voorkomen dat wij ook actief zijn bij uw directe concurrenten. In dat kader willen wij u graag extra aangeven dat wij nooit informatie delen over en tussen klanten onderling. Wetenschap die wij bijvoorbeeld opdoen over het klantenbestand, aanbestedingen, tarieven en werkwijze zullen wij nooit elders verspreiden of toelichten, anders dan in algemene zin zonder daarbij namen te noemen.